Anmeldelser
0 +
Kataloger
0 +

Tid til nytår:

 • 00Dage
 • 00Timer
 • 00Minutter
 • 00Sekunder

Hvad siger reglerne om Ulovligt fyrværkeri

Hvad er bøden for salg til unge under 18? Må man anvende professionelt fyrværkeri uden at være fyrværker? 
Find svar på spørgsmål som disse her på siden, samtidig kan du også få en statistik for ulovligt fyrværkeri fra 2017 til 2020

Finder du ulovligt u-affyret fyrværkeri på gaden, kontakt da politiet. Lad være med selv at afskyde det. 
Kontakt oplysninger om din politikreds, finder du på http://politi.dk

 

Ulovligt

Bliver man tager med ulovligt fyrværkeri, bliver det beslaglagt, og man kan få  nogen MEGET store bøder!!

I sager om salg af fyrværkeri til personer under henholdsvis 18 og 15 år Vil der blive pålagt en bøde på 2.000 kr. Der er herved lagt vægt på, at overtrædelsen som udgangspunkt begås i erhvervsforhold.

Anvendelse af godkendt konsumfyrværkeri uden for den tilladte periode, vil personen som udfører bruget af fyrværkeriet få en bøde, der som udgangspunkt ikke er under 2.000 kr.

Hvis der er tale om en privatpersons anvendelse af meget beskedne mængder, er bøden i størrelsesordenen 500 til 1.000 kr.

Ved salg af konsumfyrværkeri, som ikke er helårsfyrværkeri, uden for perioden 15.-31. december får man en bøde som ikke er under 5.000 kr.

 

Strafferammen i fyrværkeriloven, som er bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, blev indsat ved lov nr. 1096 af 21. december 1994. Formålet med lovændringen var at efterkomme behovet for en udvidet strafferamme i sager om grovere overtrædelser af regler og vilkår. Med skærpelsen blev der endvidere skabt overensstemmelse mellem strafferammerne for overtrædelse af våbenloven og fyrværkeriloven.

Efter lovændringen idømmes der i praksis frihedsstraffe for grove tilfælde af besiddelse og/eller opbevaring af ulovligt fyrværkeri.

Ved lovændringerne i 2005 og 2006 er det præciseret, at det er en skærpende omstændighed, hvis forholdet er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet, eller der har været fare for dette.

Det er endvidere en skærpende omstændighed, hvis der er tale om ulovligt salg af meget store mængder fyrværkeri eller meget farligt fyrværkeri, eller hvis der ved overtrædelsen er opnået økonomisk gevinst eller besparelse.

Formålet med lovændringerne i 2005 og 2006 var at højne sikkerheden og stramme sanktionerne for overtrædelse af lovgivningen, og der forudsættes en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet – også i sager, hvor der idømmes frihedsstraf.

Det skal bemærkes, at der i nogle tilfælde kan være grundlag for også at rejse tiltale for overtrædelse af straffeloven, i forbindelse med en overtrædelse af fyrværkeriloven. Dette kan navnlig være tilfældet, hvor mængden, opbevaringen eller anvendelsen af fyrværkeriet har udgjort en nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Ved ulovlig opbevaring af fyrværkeri får man følgende bøde satser:

Under 10 kg NEM ikke under   5.000 kr.
10 kg til 50 kg NEM ikke under   7.000 kr.
50 kg til 100 kg NEM ikke under 20.000 kr.
Mere end 100 kg NEM ikke under 50.000 kr.

 

Der kan i særlige tilfælde være anledning til at nedlægge lavere bødepåstande. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor en forbruger opbevarer mindre mængder fyrværkeri under omstændigheder, hvor der ikke er konkret fare for skade på personer, ejendom eller miljøet. Man risikerer altså en bøde som ikke er under 2.000 kr.

Ved anvendelse af fyrværkeri uden kommunalbestyrelsens tilladelse, vil man blive pålagt en bøde på ikke under 2.000 kr., hvis overtrædelsen er begået af en forbruger. Hvis overtrædelsen begås af en erhvervsdrivende, kan bøden ikke være under 5.000 kr.

Ved erhvervsmæssig erhvervelse af professionelt fyrværkeri uden kommunalbestyrelsens tilladelse Vil man risikere en stor bøde som ikke er under 50.000 kr. for en mængde på over 250 kg NEM. Er der tale om en mindre mængde, nedsættes bødepåstanden forholdsmæssigt.

 

Herudover følgende satser:

Under 50 kg NEM ikke under   5.000 kr.
50 kg til 100 kg NEM ikke under 10.000 kr.
100 kg  til 150 kg NEM ikke under 20.000 kr.
150 kg til 200 kg NEM ikke under 30.000 kr.
200 kg til 250 kg NEM ikke under 40.000 kr.
Over 250 kg NEM ikke under 50.000 kr.
osv.

 

Er erhververen af det professionelle fyrværkeri forbruger, bliver man pålagt en bøde på ikke under 2.000 kr. Er der tale om større mængder (over 100 kg NEM), bliver bøden forhøjet, således at den svarer til omkring halvdelen af ovenstående bøder.

 

Straffen for overtrædelse af fyrværkeriloven afhænger bl.a. af mængden af eksplosivstof i fyrværkeriet. Denne mængde opgøres i ”nettoeksplosivstofmængde”, som forkortes NEM.

Det skal betragtes som skærpende omstændigheder:

 • Hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet, eller der konkret har været fare for dette.
 • Hvis der er tale om ulovligt salg af meget store mængder fyrværkeri eller meget farligt fyrværkeri
 • Hvis der ved overtrædelsen er opnået økonomisk gevinst eller besparelse.

Pågældende som har opnået tilladelse til at overdrage professionelt fyrværkeri, skal sikre sig dokumentation for, at erhververen har tilladelse til at erhverve fyrværkeriet. Overtrædelse straffes med bøde. Straffen kan i visse tilfælde stige til fængsel indtil 2 år.

Hvis der overdrages professionelt fyrværkeri til andre en dem der er berettiget til at erhverve det, vil der være følgende bøder:

Under 10 kg NEM ikke under   5.000 kr.
10 kg til 50 kg NEM ikke under   7.000 kr.
50 kg til 100 kg NEM ikke under 20.000 kr.
Mere end 100 kg NEM ikke under 50.000 kr.

ALT I ALT – LAD VÆRE – Det er dumt og det kan hurtigt blive alt for dyrt.

Straffen for overtrædelse af fyrværkeriloven afhænger bl.a. af mængden af eksplosivstof i fyrværkeriet. Denne mængde opgøres i ”nettoeksplosivstofmængde”, som forkortes NEM.

Det skal betragtes som skærpende omstændigheder:

 • Hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet, eller der konkret har været fare for dette
 • Hvis der er tale om ulovligt salg af meget store mængder fyrværkeri eller meget farligt fyrværkeri
 • Hvis der ved overtrædelsen er opnået økonomisk gevinst eller besparelse.

Bødepåstanden i sager om indførsel af ikke-godkendt konsumfyrværkeri med henblik på videresalg i en mængde over 250 kg NEM, hvilket svarer til indholdet i en varebil, er ikke være under 50.000 kr.

Du kan se mere herunder, hvordan det er pr 50 kg NEM:

Under 50 kg NEM ikke under   5.000 kr.
50 kg til 100 kg NEM ikke under 10.000 kr.
100 kg til 150 kg NEM ikke under 20.000 kr.
150 kg til 200 kg NEM ikke under 30.000 kr.
200 kg til 250 kg NEM ikke under 40.000 kr.
Over 250 kg NEM ikke under 50.000 kr.

Er der tale om indførsel med henblik på overdragelse af meget farligt professionelt fyrværkeri, som f.eks. krysantemumbomber eller kanonslag og strygere, foreligger der normalt skærpende omstændigheder,  hvorfor der som udgangspunkt nedlægges påstand om frihedsstraf.

Alt i ALT – LAD VÆRE! Det kan hurtigt blive dyrt!

Dette er også ulovligt og dagene optil nytår laver politiet altid kontrol og tager ret mange mennesker på dette.
Dog ses det oftest at det er tyskere, svenskere der tror du må tage det med ind i Danmark når de skal holde nytår her.

Chancen for at blive taget her er også ret stor og vi fraråder på det kraftigste at prøve, da de giver nogle slemme bøder.

Dette er en af de dummeste fejl rigtigt mange begår fordi nogle enkelte har lykkedes at få ting hjem til Danmark gennem postvæsnet.

Bare fordi det virker nemmere at få det sendt er dette bestemt ikke mere sikkert.
Følgende ting kan gå galt.

 • Du bliver taget i tolden.
 • Du bliver knaldet i forbindelse med racia mod firmaet
 • Dit besøg på siden bliver logget med IP, tid og hvad du har lavet.
 • Dine fakturerings oplysninger er gemt. (adresse, navn, nummer)
 • Din ordre ligger gemt i mindst 5 år! hos forhandleren.
 • Du udgør en STOR risiko for dem der håndterer pakken. Forestil dig at pakkecentralen i Taulov ved Fredericia kunne eksploderer og gå i brand, hvis det går galt!

Så havde du været smugler på vej over grænsen fra mexico eller polen fyldt med sjove ting, er du helt sikkert fundet inden 24 timer med disse spor du lige har lagt.
Det er komplet tåbeligt at tro man ikke bliver fundet på denne metode da der er mindst 5 steder du kan spores, husk internettet bliver overvåget konstant..