Straf ved overdragelse af ulovligt fyrværkeri til folk uden den rette tilladelse

Straffen for overtrædelse af fyrværkeriloven afhænger bl.a. af mængden af eksplosivstof i fyrværkeriet. Denne mængde opgøres i ”nettoeksplosivstofmængde”, som forkortes NEM.

Det skal betragtes som skærpende omstændigheder:

  • hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet, eller der konkret har været fare for dette
  • hvis der er tale om ulovligt salg af meget store mængder fyrværkeri eller meget farligt fyrværkeri
  • hvis der ved overtrædelsen er opnået økonomisk gevinst eller besparelse.

Pågældende som har opnået tilladelse til at overdrage professionelt fyrværkeri, skal sikre sig dokumentation for, at erhververen har tilladelse til at erhverve fyrværkeriet. Overtrædelse straffes med bøde. Straffen kan i visse tilfælde stige til fængsel indtil 2 år.

Hvis der overdrages professionelt fyrværkeri til andre en dem der er berettiget til at erhverve det, vil der være følgende bøder:

Under 10 kg NEMikke under   5.000 kr.

10 kg til 50 kg NEMikke under   7.000 kr.

50 kg til 100 kg NEMikke under 20.000 kr.

Mere end 100 kg NEMikke under 50.000 kr.

ALT I ALT – LAD VÆRE – Det er dumt og det kan hurtigt blive alt for dyrt.

Om forfatteren

David Sørensen