Skærpende omstændigheder og frihedsstraf

Strafferammen i fyrværkeriloven, som er bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, blev indsat ved lov nr. 1096 af 21. december 1994. Formålet med lovændringen var at efterkomme behovet for en udvidet strafferamme i sager om grovere overtrædelser af regler og vilkår. Med skærpelsen blev der endvidere skabt overensstemmelse mellem strafferammerne for overtrædelse af våbenloven og fyrværkeriloven.

Efter lovændringen idømmes der i praksis frihedsstraffe for grove tilfælde af besiddelse og/eller opbevaring af ulovligt fyrværkeri.

Ved lovændringerne i 2005 og 2006 er det præciseret, at det er en skærpende omstændighed, hvis forholdet er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der er voldt væsentlig skade på personer, ejendom eller miljøet, eller der har været fare for dette.

Det er endvidere en skærpende omstændighed, hvis der er tale om ulovligt salg af meget store mængder fyrværkeri eller meget farligt fyrværkeri, eller hvis der ved overtrædelsen er opnået økonomisk gevinst eller besparelse.

Formålet med lovændringerne i 2005 og 2006 var at højne sikkerheden og stramme sanktionerne for overtrædelse af lovgivningen, og der forudsættes en generel forhøjelse af strafudmålingsniveauet – også i sager, hvor der idømmes frihedsstraf.

Det skal bemærkes, at der i nogle tilfælde kan være grundlag for også at rejse tiltale for overtrædelse af straffeloven, i forbindelse med en overtrædelse af fyrværkeriloven. Dette kan navnlig være tilfældet, hvor mængden, opbevaringen eller anvendelsen af fyrværkeriet har udgjort en nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Om forfatteren

David Sørensen